VESTI SA TERENA
  1. Prijava za sezonu 2023/24
  2. AoABR – Dissemination Activities
  3. Training Module – Alliance of amateur basketball referees
  4. Kolibri su pobednici “Amateur kupa”!
  5. Počeo je Amateur kup!

O nama

Sportsko udruženje „Tvrđava“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti od značaja za sve mlade: sport, informisanje, ekologija, ljudska prava, širenje ideja građanskog društva, borba za demokratizaciju sistema, unapređivanje zdravlja, humanitarni rad.

Posebni ciljevi Udruženja: razvoj sporta kod mladih i promovisanja mladih sportskih potencijala, e-novinarstvo, vršnjačka edukacija, promocija zdravih stilova života, promocija volonterizma, jačanje svesti mladih o potrebi kolektivnog delovanja i potrebi razvoja civilnog društva, zaštita životne sredine i širenje svesti o potrebi zaštite i očuvanja životne sredine, podrška licima sa invaliditetom i svim pripadnicima marginalizovanih grupa, veće učešće mladih u rešavanju problema zajednice i mnogih drugih pitanja od značaja za razvoj mladih.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1. okuplja mlade sportiste i ljubitelje sporta, vrši edukaciju dece i mladih o značaju sporta, sprovodi aktivnosti na podizanju svesti mladih o značaju sporta u istoriji sporta i društva uopšte i vrši promociju i afirmaciju mladih sportista;
2. organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, radionice, stručne skupove, prezentacije, savetovanja, seminare, prvenstva, turnire i kampanje u cilju edukacija mladih u skladu sa oblastima delovanja Udruženja;
3. organizuje stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine, a posebno dece i omladine sa invaliditetom i iz marginalizovanih grupa, u oblasti sporta (sportskog novinarstva, fotografije, sportske medicine i drugih oblasti sporta) i vrši promociju njihovih dostignuća;
4. organizuje predavanja domaćih i stranih stručnjaka iz različitih oblasti sporta radi podizanja svesti mladih o značaju sporta i sportskog stvaralaštva;
5. organizuje sportske radionice, radi razmene znanja i iskustava;
6. organizuje sportske manifestacije radi promovisanja sporta i kulture sporta i afirmacije mladih sportista;
7. organizuje volonterske i humanitarne akcije;
8. stara se da osobe sa invaliditetom i pripadnici marginalizovanih grupa imaju pravo na uživanje najvišeg mogućeg standarda života bez diskriminacije;
9. podstiče saradnju mladih radi kolektivnog delovanja na jačanju civilnog aktivizma radi poboljšanja uslova života mladih;
10. beskompromisno i aktivno zagovara zaštitu ljudskih prava, sloboda, tolerancije i uvažavanja različitosti, odgovornu i participatornu ulogu mladih u donošenju odluka vezanih za njih, kao i uspostavljanje mehanizama za rast i razvoj domaćeg nevladinog sektora;

11. organizovano upoznaje mlade sa propisima i postupcima u oblasti zaštite životne sredine i doprinosi razvoju svesti o toj potrebi, javno se zalaže za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline;
12. sarađuje sa univerzitetima, školama, sportskim organizacijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave radom u oblasti sporta;
13. ostvaruje saradnju sa lokalnom administracijom, privrednim subjektima, poslovnim organizacijama, obrazovnim institucijama i uređenje međusobnih partnerskih odnosa;
14. preduzima i ostale aktivnosti od značaja za mlade i poboljšanja uslova života mladih.