Razno
tvrdjava
28.06.2014

Osnovana “Tvrđava”

Dana 27.06.2014. Agencija za privredne registre Republike Srbije odobrila je osnivanje Sportskog udruženja “Tvrđava” iz Niša. Želimo udruženju puno uspeha u daljem radu. Hvala svima na podršci. Naši ciljevi su: razvoj sporta kod mladih i promovisanja mladih sportskih potencijala, e-novinarstvo, vršnjačka edukacija, promocija zdravih stilova života, promocija volonterizma, jačanje svesti mladih o potrebi kolektivnog delovanja i potrebi razvoja civilnog društva, zaštita životne sredine i širenje svesti o potrebi zaštite i očuvanja životne sredine, podrška licima sa invaliditetom i svim pripadnicima marginalizovanih grupa, veće učešće mladih u rešavanju problema zajednice i mnogih drugih pitanja od značaja za razvoj mladih.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1. okuplja mlade sportiste i ljubitelje sporta, vrši edukaciju dece i mladih o značaju sporta, sprovodi aktivnosti na podizanju svesti mladih o značaju sporta u istoriji sporta i društva uopšte i vrši promociju i afirmaciju mladih sportista;

2. organizuje, samo ili u saradnji sa drugim organizacijama, radionice, stručne skupove, prezentacije, savetovanja, seminare, prvenstva, turnire i kampanje u cilju edukacija mladih u skladu sa oblastima delovanja Udruženja;

3. organizuje stručnjake za rad na edukaciji dece i omladine, a posebno dece i omladine sa invaliditetom i iz marginalizovanih grupa, u oblasti sporta (sportskog novinarstva, fotografije, sportske medicine i drugih oblasti sporta) i vrši promociju njihovih dostignuća;

4. organizuje predavanja domaćih i stranih stručnjaka iz različitih oblasti sporta radi podizanja svesti mladih o značaju sporta i sportskog stvaralaštva;

5. organizuje sportske radionice, radi razmene znanja i iskustava;

6. organizuje sportske manifestacije radi promovisanja sporta i kulture sporta i afirmacije mladih sportista;

7. organizuje volonterske i humanitarne akcije;

8. stara se da osobe sa invaliditetom i pripadnici marginalizovanih grupa imaju pravo na uživanje najvišeg mogućeg standarda života bez diskriminacije;

9. podstiče saradnju mladih radi kolektivnog delovanja na jačanju civilnog aktivizma radi poboljšanja uslova života mladih;

10. beskompromisno i aktivno zagovara zaštitu ljudskih prava, sloboda, tolerancije i uvažavanja različitosti, odgovornu i participatornu ulogu mladih u donošenju odluka vezanih za njih, kao i uspostavljanje mehanizama za rast i razvoj domaćeg nevladinog sektora;

11. organizovano upoznaje mlade sa propisima i postupcima u oblasti zaštite životne sredine i doprinosi razvoju svesti o toj potrebi, javno se zalaže za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozelenjavanje ugroženih delova naselja i njihove okoline;

12. sarađuje sa univerzitetima, školama, sportskim organizacijama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave radom u oblasti sporta;

13. ostvaruje saradnju sa lokalnom administracijom, privrednim subjektima, poslovnim organizacijama, obrazovnim institucijama i uređenje međusobnih partnerskih odnosa;

14. preduzima i ostale aktivnosti od značaja za mlade i poboljšanja uslova života mladih.

0 comments

There are no comments for this post yet.

Be the first to comment. Click here.